วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พิธีประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบล หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีพิธีประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบล หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี แห่งแรก ในเขตสุขภาพ 10 โดย มี นพ.ดนัย เจียรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ อบต.หัวดอน ซึ่ง มีเครือข่าย ประชาชนมา ร่วมประมาณ เกือบ พันคน


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ นำโดย ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ และ นายศรีไพร ปัญญาวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นแนวทาง เพื่อให้การขับเคลื่อนทั้งยุทธศาสตร์ตำบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พร้อมบูรณาการกับโครงการสมัชชาสุขภาพหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้อน้อย ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวินัย แก้วพรหม สาธารณสุขอำเภอสำโรง เป็นประธาน
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 26 กันยายน 2559 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประกวดคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ทั้ง 10 สาขา ประจำปี 2560