วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 26 กันยายน 2559 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประกวดคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ทั้ง 10 สาขา ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบวาตภัย อ.เดชอุดม


วันที่ 4 เมษายน 2559 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นพ.สุรพร ลอยหา และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยม รพร.เดชอุดม และอสม.ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมัชชาสุขภาพจังหวัดสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนางานเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคด้วยกลไกระบบสมัชชาสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ปี๒๕๕๘         ณ ห้องประชุมจิตตสปา โรงแรมบ้านสวนคุณตา  โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวาริบชำราบ