วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบวาตภัย อ.เดชอุดม


วันที่ 4 เมษายน 2559 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นพ.สุรพร ลอยหา และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยม รพร.เดชอุดม และอสม.ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมัชชาสุขภาพจังหวัดสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนางานเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคด้วยกลไกระบบสมัชชาสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ปี๒๕๕๘         ณ ห้องประชุมจิตตสปา โรงแรมบ้านสวนคุณตา  โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวาริบชำราบ

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Test

เตรียมการประกวด อสม.อำเภอสิรินธร

_S__5734446

      ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน นำทีมโดย ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ ออกติดตาม เตรียมการประกวด อสม.ระดับภาค ณ อำเภอสิรินธร และ แจ้งแนวทางการอบรม อสม.ประจำปี 2559 รายละเอียดคลิกที่นี่