วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

อสม.ดีเด่น ระดับเขต รับรางวัล

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่ง อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ไปคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต และ ภาค ในวันที่ 8-10 มกราคม 2556 ที่ศูนย์สุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ปรากฏว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับเขต จำนวน 3 สาขา ได้ แก่

1.สาขาสุขภาพจิต ได้แก่  นางนงคราญ  อยู่ไพร  อสม.ดีเด่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี

2.สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ นางทองใบ  สั่งสอน  อสม.ดีเด่นอำเภอนาจะหลวย

3.สาขาการบริการใน ศสมช.และการส้างหลักประกันสุขภาพ  ได้แก่ นางสาวรัชนี  แสนเลิง

อสม.ดีเด่นอำเภอนาจะหลวย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น