วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

Link

เครือข่ายการสาธารณสุขมูลฐาน

กระทรวง
สาธารณสุข

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

กองสนับสนุน
สุขภาพ
ภาคประชาชน

ศูนย์ สช.
ภาคกลาง

ศูนย์ สช.
ภาคเหนือ

ศูนย์ สช.
ภาคใต้

ศูนย์ สช.
ชายแดนภาคใต้

เครือข่าย
อสม. อีสาน

สถาบัน
นวัตกรรม
สสม. (IPI)

ระบบข้อมูล
งาน สช.
Thaiphc

ระบบค่าป่วยการ อสม.
thaiphc smart

ทศวรรษที่ 4
สสม.

30 ปี
การสาธารณสุข
มูลฐาน

Facebook
ศูนย์ สช.
ภาคอีสาน

ตำบล
จัดการสุขภาพ

มุมเรียนรู้

วารสาร สช.

การสาธารณสุข
มูลฐาน

สัญลักษณ์
และความหมาย
สสม.

กระบวนการ
เรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม

สัญลักษณ์
30 ปี สสม.

ภาพ สสม.
โดย ชัย ราชวัตร

ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน

ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่
H1N1

แผนงาน
ศูนย์ สช.
(สำหรับ จนท.)

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น