วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อบรมพัฒนาศักยภาพอสม.ดีเด่น ด้านสุขภาพจิต ภาคอีสานแบะภาคเหนือ

    กรมสุขภาพจิต จัด อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่นสาขาสุขภาพจิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสาน โดยเชิญ อสม.ดีเด่น สาขาสุขภาพจิต ระดับภาค มาแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ พร้อม กับพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ระว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 ณ ณภาลัยรีสอร์ท สมุทรสงคราม. 

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกวด สสจ.ดีเด่น ประจำปี 2556


นพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อบ. เป็นประธานการประกวดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่น ในเตรือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 ในวันนี้ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ร่วมรับประกวด สสจ.ดีเด่น


สสจ.อุบลฯได้รับ ประกาศเกียรติคุณ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


         กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีการปฏิบัติงานดีเยี่ยม 2 ด้าน ประกาศเกียรติคุณ มีระบบรายงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖. ระดับดีเยี่ยม
ประกาศเกียรติคุณ มีระบบสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข. ประจำหมู่บ้านดีเด่น

นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 2/2556

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ภาคเช้า ออกนิเทศงาน รพ.สต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ นำทีมโดย อ.ศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงเยี่ยมชุมชนบ้านเป็ด ม.7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ
ภาคบ่ายออกนิเทศ รพ.สต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน ลงเยี่ยมชุมชนบ้านสร้างสุข ม.7 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน
นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 2/2556

วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ออกนิเทศงานทีมที่ 1 ภาคเช้า รพ.สต.ม่วง ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม และภาคบ่ายรพ.สต.หนองบัวอารี อ.ทุ่งศรีอุดม นำทีมโดย อ.ลำพูน ฉวีรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


   อธิบายการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน

   ผู้นิเทศลงเยี่ยมชุมชนบ้านนาดี ม.7 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม รถตู้เข้าไม่ได้เนื่องจากกำลังปรับปรุงถนน ผู้นิเทศต้อง
   นั่งรถมอเตอร์ไซด์ และรถซาเล้งเข้าหมู่บ้าน

   ภาคบ่ายนิเทศงาน รพ.สต.หนองบัวอารี อ.ทุ่งศรีอุดม 

 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดปทุมมาลัยอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

            วันที่ 16 สิงหาคม 2556 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดปทุมมาลัย ในการให้ความรู้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เรื่องการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และให้อาสาสมัครสาธารณสุขออกเคาะประตูบ้านตามหลังคาเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ


วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

5 ส กลุ่มงาน สสม.

รูปภาพ

ชาว สสม. รณรงค์ 5 ส.

ประชุมเครือข่ายวิจัยตำบลต้นแบบ เขต10

วันที่ 19 สิงหาคม 2556. จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ ภาคีเครือข่าย เขต 10 ได้มาแลกเปลี่ยนเรีนรู้ การจัดทำวิจัยตำบลต้นแบบ ประกอบด้วย จังหวัด. ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอุบลราชธานี มีมติ ขับเคลื่อน การวิจัยต้นแบบตำบลจัดการสุขภาพให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556นิเทศงาน อำเภอนาเยีย

วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ได้ออกนิเทศงาน อำเภอนาเยีย ที่บ้านนาดี ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย นำโดย หัวหน้าคณะ อาจารย์ประสพ สารสมัคร. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
อสม.หนูพิม ผู้สามารถลดน้ำหนัก 3 กิโลกรัม ภายใน 2 เดือน ถือ เป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนสุขภาพ


   ความรู้สึก อสม.นักจัดการสุขภาพ หลังเข้าอบรมแบบบูรณาการ