วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ติดตาม ความเคลื่อนไหว สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบล ได้แล้วที่ เว็บบล็อค สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบล

      สัมชชาสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นปีแรก จะมีการจัดงานสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ขึ้น แม้ว่า ภาคส่วนต่างๆมาร่วมกันทำงาน สมัชชาสุขภาพ มานานพอสมควร แต่ทำงานในลักษณะเชิงประเด็น เป็นเรื่องๆ เฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจ เช่นเรื่อง ประชาค
มตลาดน้อย. เรื่องเด็กและเยาวชน ของกลุ่มเครือข่ายตำบลปทุม หรือ กลุ่มอุบัติเหตุ เป็นต้น  
        สำหรับปีนี้ จะทำให้เกิดประเด็นสวนรวมให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น. ภาคราชการ. ภาคสถาบันวิชาการ ภาคเอกชน ประชาชน ภาคท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมมาร่วมแสดงความเห็น ว่าปีนี้เราจะมุ่งเน้น. หรือ ประเด็นสุขภาพ เพื่อเมืองอุบลอะไรบ้าง หลังผ่านเวที สมัชชสุขภาพจังหวัด 
         ในเชิงหลักการแล้ว มีประเด็น ที่เห็นชอบ อยู่. 4 ประเด็น. ได้แก่.   การปฏิรูบการศึกษา. เด็กและเยาวชน การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล และ เกษตรอินทรีย์. ซึ่งขณะนี้. ได้มอบให้ คณะอนุกรรมการวิชาการเชิงประเด็น ไปศึกษารายละเอียด เพื่อจัดทำข้อเสนอ. แล้วจะนำเข้าเวทีรับฟังความคิดเห็น ของทุกภาคส่วนอีกครั้ง. ก่อนจะนำเข้าสู่เวทีการจัดงานสุขภาพจังหวัด
  ติดตาม ความเคลื่อนไหว ร่วมแสดงความริดเห็น สมัชชาสุขภาพจังหวัด หรือ ภูมิหลัง ได้ ในเว็บบล็อก samachaubon.blogspot.com. หรือ ที่ลิงค์ เมนู. สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบล. ครับ

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2557

นพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อบ. มอบนโยบายสู่การปฏิบัติแก่ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติทุกระดับของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดทุกแห่ง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สร้างอนาคตไทย 2020

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2556 อสม.ทุกอำเภอร่วมงาน "สร้างอนาคตไทย 2020 อุบลราชธานี" ขอบคุณ อสม.และทีมงานสสม.ทุกท่านที่สละเวลาวันหยุดมาสร้างอนาคตประเทศด้วยกันค่ะ


วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ความเป็นมาสมัชชาสุขภาพ

ความเป็นมา

“สมัชชา สุขภาพ” ในประเทศไทย เริ่มมีครั้งแรกในปี พ.ศ.2531 แต่ยังไม่ได้เรียกชื่อนี้ เมื่อคณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดเวที “สมัชชาสาธารณสุขแห่งชาติ” ขึ้นและมีการเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง “สภาสาธารณสุข” ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรประสานระหว่างสาขาและกระทรวงต่างๆ มาร่วมกันในการทำงานพัฒนาสุขภาพ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นไม่มีหน่วยงานใดจัดสมัชชาเช่นนี้อีกเลย

จนกระทั่งเมื่อมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2543 คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส) ภายใต้ คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ ( คปรส) จัดการประสานงานกับทุกภาคส่วนของสังคม จัดทำพรบ.สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งภารกิจของ สปรส. ได้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของประชาคมร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน จนทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy: PHPP) หรือที่เรียกว่า “สมัชชาสุขภาพ” ขึ้น

เมื่อร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร และผ่านออกมาเป็นกฎหมายในปี พ.ศ. 2550 พรบ.สุขภาพแห่งชาติได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช) ทำหน้าที่หลักในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพ และมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เป็นองค์กรเลขา ทั้งนี้ ยังกำหนดให้ คสช.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น รวมทั้งจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ความหมาย

พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “สมัชชาสุขภาพ” ว่าเป็น กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม

สมัชชาสุขภาพ จึงเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่เปิดพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่ให้กับทุกฝ่ายในสังคม ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรประชาสังคม องค์กรเอกชน นักวิชาการและวิชาชีพ ร่วมทั้งฝ่ายการเมืองและราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ได้เข้ามาร่วมกันทำงานเชิงนโยบายที่เรียกว่า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตามวิถีทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่มีความสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทน

ความสำคัญของสมัชชาสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพภายใต้กรอบคิดและเจตนารมณ์ของ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีบทบาทต่อสังคม ดังนี้
1. สมัชชาสุขภาพมีฐานะเป็น “พื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคส่วนต่างๆในสังคม”
สมัชชา สุขภาพเป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะทางสังคมอย่างกว้างขวางและหลากหลาย เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และค้นหาทางออกร่วมกัน ในประเด็นปัญหาร่วมที่แต่ละฝ่ายให้ความสำคัญและนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายและ ข้อเสนอต่อฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อเสนอนั้นอาจดำเนินการได้ทันทีในระดับท้องถิ่น 
2. สมัชชาสุขภาพมีฐานะเป็น “กลไกในการผลักดันนโยบายสาธารณะ”
คุณ ค่าของกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่สำคัญและแตกต่างจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทั่วๆ ไป คือ การมีบทบาทในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือให้เกิดทางเลือกเชิงนโยบายที่เอื้อหรือสนับสนุนการสร้างสุขภาวะของ ประชาชน ทั้งนี้เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นย่อมสามารถทำที่ไหนก็ได้ และปัจจุบันก็มีกลุ่มองค์กรและเครือข่ายที่มีบทบาทในการสนับสนุนและเสริม สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆใน ระดับพื้นที่อยู่แล้ว 
3. สมัชชาสุขภาพในฐานะ “กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
สมัชชา สุขภาพสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยอาศัยขบวนการประชาสังคมมาขับเคลื่อนเพื่อประสานงานทุกภาคส่วนเป็นแบบ เครือข่ายด้วยท่าทีและบรรยากาศแบบพันธมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายมุ่งให้มีลักษณะเป็นแบบพหุภาคี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) ระบุให้มีการขยายสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคแก่ประชาชน และกำหนดให้รัฐต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อุบลราชธานี รับเป็นประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557

นพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ในวันนี้ 13 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


การประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2556

นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อบ. ครั้งที่ 2 วันนี้ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลาชธานี เพื่อลงมติประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี 6 ประเด็น ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการทั้ง 6 ประเด็น คือ 1) ประเด็นเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย 2) ประเด็นขยะและสิ่งปฎิกูล 3) ประเด็นคุณภาพลำน้ำมูล 4) ประเด็นอุบัติเหตุ 5) ประเด็นการศึกษา 6) ประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการทุกประเด็นในภาพรวม

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุราชธานี ในวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ_ประเด็นการจัดการลุ่มน้ำ และเกษตรอินทรีย์

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นการจัดการลุ่มน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี และประเด็นเกษตรอินทรีย์ ในวันนี้ 4 ตุลาคม 2556 ณ ห้องพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อจัดทำร่างสมัชชาสุขภาพฯ เตรียมนำเสนอ "เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี" ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556 ที่จะถึงนี้

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการประเด็นสมัชชาสุขภาพ

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นการจัดการศึกษา ในวันนี้ 5 ตุลาคม 2556 ณ ห้องขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อจัดทำร่างสมัชชาสุขภาพฯ เตรียมนำเสนอ "เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี" ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556 ที่จะถึงนี้ โดยมีอาจารย์นักปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายมากมาย

อสม.จังหวัดอุบลราชธานี

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสุนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ

ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ช่วยเหลือ อสม.ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ รพ.สต.เพียเภ้า อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

555905_528054357273268_1159757023_n

970370_576941642365264_1627058924_n

574650_528054783939892_108421174_n

1209320_576941739031921_518287729_n

1379630_528054493939921_418225098_n

1385200_576942165698545_679347903_n

1379830_576941242365304_843541125_n

รางวัลสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

นพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อบ. เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 ในวันนี้ 12 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อบ. เนื่องในโอกาสคณะอนุกรรมการรางวัลสมัชชาฯ มาพิจารณาให้รางวัลสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินงานตามกระบวนการสมัชชาสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นในกระบวนการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพมากมาย และภาคบ่ายลงเยี่ยมพื้นที่เทศบาลตำบลปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี