วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น

นายสุรพล สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี/อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และนายลำพูน ฉวีรักษ์ รองนพ.สสจ.อบ. กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ในวันนี้ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มีข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 ประเด็น คือ 1) เกษตรอินทรีย์ 2) การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 3) เด็ก เยาวชน และครอบครัว 4) การจัดการศึกษา