วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญ สสอ.หรือ ผู้ได้รับมอบหมายประชุมเตรียมจัดงาน รณรงค์ไข้เลือดออกและวันอสม.

ขอเชิญ ท่านสาธารณสุขอำเภอ ทุกท่าน หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุม เตรียมการจัดงานรณรงค์ไข้เลือดออกและการอบรมอสม.ช.ในช่วงวัน อสม.แห่งชาติ ประชุม วันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น ณห้องประชุม 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราขธานี โดย อาจารย์ประสพ สารสมัคร จะเป็นประธานที่ประชุม

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

บล็อคประชาสัมพันธ์

-@ เชิญ หน.ฝ่าย สสม.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประชุมแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ปี 2559   โดยประชุม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุม 4 ชั้นใต้ดิน

Link

เครือข่ายการสาธารณสุขมูลฐาน

กระทรวง
สาธารณสุข

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

กองสนับสนุน
สุขภาพ
ภาคประชาชน

ศูนย์ สช.
ภาคกลาง

ศูนย์ สช.
ภาคเหนือ

ศูนย์ สช.
ภาคใต้

ศูนย์ สช.
ชายแดนภาคใต้

เครือข่าย
อสม. อีสาน

สถาบัน
นวัตกรรม
สสม. (IPI)

ระบบข้อมูล
งาน สช.
Thaiphc

ระบบค่าป่วยการ อสม.
thaiphc smart

ทศวรรษที่ 4
สสม.

30 ปี
การสาธารณสุข
มูลฐาน

Facebook
ศูนย์ สช.
ภาคอีสาน

ตำบล
จัดการสุขภาพ

มุมเรียนรู้

วารสาร สช.

การสาธารณสุข
มูลฐาน

สัญลักษณ์
และความหมาย
สสม.

กระบวนการ
เรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม

สัญลักษณ์
30 ปี สสม.

ภาพ สสม.
โดย ชัย ราชวัตร

ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน

ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่
H1N1

แผนงาน
ศูนย์ สช.
(สำหรับ จนท.)

   

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิสาหกิจชุมชน ไม้กวาดไทย ไม้กวาดโลก ที่ สิรินธร ชุมชนเข้มแข็ง

      ออก พื้นที เยี่ยมชาวบ้าน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปดูความเข้มแข็งของชุมชน ในการพัฒนาหมู่บ้าน ตามกระบวนการ นิเทศงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง หรือ ตำบลจัดการสุขภาพ มี วิสาหกิจชุมชนเป็นพื้นฐาน โดยที่นี่ วิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อเสียง คือ การรวมตัวทำไม้กวาด  ชาวบ้านครึ่งหมู่บ้าน ทำไม้กวาด ส่งขาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นำเงินตรา เข้าประเทศ ไม่ไช่น้อย เป็นไม้กวาดที่มีคุณภาพ และน่าสนใจ ลองไปติดตาม ดูชาวบ้านที่สาธิตการทำไม่้กวาดให้ดู     กดลิงค์ที่นี่ฟังเพลงกล่อมลูกที่โนนกาเล็น

วันนี้ออกมาเยี่ยมบ้านโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี น่าภาคภูมิใจอย่างมาก. ที่มีแม่ใหญ่ ปราญชาวบ้าน มาขับกล่อมเพลงกล่อมลูก ให้ฟัง ฟังไปเพลินไป มีอารมณ์ง่วงนอนแต่ถ้าคิดตาม ก็เห็นภาพ การดำรงชีวิต ของประชาชน ต้องทำอยู่ ทำกิน อย่างเช่น. นอนส่าหล่า หลับตาแม่สิกล่อม แม่ไปนา หาปลามาต้อน ". พ่อแม่ต้องออกไปทำไร่ ไถ่นา ตอนกลับ ยังหาปลา เป็นอาหารมาฝาก ในตอนเย็น ทำให้คิดได้ว่า เพลงกล่อมลูก เป็นภูมิปัญญา ที่สะสมมาอย่างยาวนาน ทั้งทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ให้ความอบอุ่น นอนหลับสบาย กล่อมเกลา สั่งสอน ลูกหลาน ในวิถีชีวิตชาวบ้าน
ลองฟังดูนะครับ  กดที่นี่