วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

เปิดโรงพยาบาลน้ำขุ่น

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖. พณ.ท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ได้มาเป็นประธาน เปิดโรงพยาบาลน้ำขุ่น อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งส่วนราขการ ท้องถิ่น ท้องที่ โรงเรียนต่างๆ รวมทั้ง พี่น้อง อสม.มาร่วมงานแล้ว กลุ่มงาน สสม.ยังไปร่วมจัดนิทรรศการ ตำบลจัดการสุขภาพร่วมด้วย ขอบคุณทีมงานทุกท่าน ที่ทำให้งานประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด

คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด รอบชิงชนะเลิศ. มีบ้านเข้ารอบ จำนวน. 5 บ้าน ได้แก่ 1) บ้านคำนางรวย อำเภอวารินชำราบ 2). บ้านราษฎเจริญ อำเภอพิบูลมังสาร. 3) บ้านหนองเงินฮอย อำเภอเดชอุดม 4) บ้านนาแค อำเภอตระการพืชผล และ 5) บ้านคำไฮใหญ่ อำเภอเขื่องใน


วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

อิตาลี่สูญพันธ์

 

article-2307017-1939EC07000005DC-762_634x350

ความหวัดสุดท้ายจากอิตาลี่ ในที่สุด ปีโล และเพื่อนๆม้าลายยูเว่ต้องกระเด็น

ตกรอบ 8 ทีมสุดท้าย

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

การเสนอโครงการองค์กรสาธารณประโยชน์ ปี 2557

ด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคเอกชนในการร่วมมือพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งในการดำเนินการสนองนโยบายและเจตนารมณ์ดังกล่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดเตรียมของบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ ในการพัฒนาสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอความกรุณาท่านประชาสัมพันธ์องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในหน่วยงานของท่าน หากมีความสนใจขอรับสนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๕๗ ขอให้ส่งโครงการและเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ ๘๙ ถนนอนามัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ รายละเอียด หลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา โดยสามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รับ – ส่ง ข้อมูลกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ http://uploadfile.phoubon.in.th/ เรื่อง การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗ หรือ คลิกดาวน์โหลดที่นี่