วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ดอนชีโมเดล

จังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน บนพื้นฐานCBL โดยจัด อำเภอแรก คือ อำเภอเมือง ที่ บ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้ารับการอบรม เป็น อสม.ในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ ซึ่งมี อำเภอละ 2 ตำบล อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลหนองขอน และ ตำบลขี้เหล็ก จำนวนตำบลละ 28 คน รวม 56 คน ซึ่งครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครัั้งแรก ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ไม่ไปอบรม ที่โรงแรม ที่ จังหวัด. แต่มาอบรม ที่หมู่บ้านที่ดำเนินการหมู่บ้านจัดการสุขภาพเลย เรียนรู้ในสถานที่จริงเลย ทำให้ ผู้เข้าอบรม ไม่ได้เดินทางไกล และเรียนรู้ในสถานที่จริงเลย พร้อมทั้ง ให้วิทยากรอำเภออื่นๆ มาเรียนรู้ เพื่อจะขยายไปทำที่อำเภออื่นๆ เราจึงเรียก ปฏิบัติการนี้ว่า. ดอนชีโมเดลออกประเมินและประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพและตำบลจัดการสุขภาพ บ้านขี้เหล็ก อำเภอเมือง

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖. คณะกรรมการประเมินและประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และ ตำบลจัดการสุขภาพ ณ บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นวันแรกที่ได้ฤกษ์ ออกประเมินพร้อมประกวดควบคู่กันไป ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีชีวิตชีวา ครับ ขอชื่นชม

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วาระการประชุม ประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ ๒๙ พ.ค.๒๕๕๖

วาระที่ ๑ เรื่องโครงการ.ร่วมบริจาคซื้อรถเอกซเรย์เต้านมเคลอนที่เพื่อสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศ รอบ๒
มูลนิธิกาญจนบารมี โดยประธานมูลนิธิ ดร.นพ.สมยศ ดีรัสมี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ได้จัดทำโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ระดมเงินทุน เพื่อมาจัดซื้อรถเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งเต้านม โดยการให้ อสม.ในพื้นที่ ช่วยเชิญชวน ชาวบ้านมาร่วมบริจาค ซึ่งได้ดำเนินการรอบแรกแล้ว แต่ยังไม่ถึงเป้าหมาย จึงขอความอนุเคราะห์พื้นที่ๆได้ประสาน จนท.ในพื้นที่ ขอความร่วมมือ อสม.ดำเนินการอีกรอบ โดยรายละเอียดการดำเนินการตามเอกสารที่แนบ (เอกสารหมายเลข๑)
วาระที่ ๒ การอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
ตามนโยบาย ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง (ตำบลจัดสุขภาพดี) ได้กำหนดให้มี การอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ในพื้นที่ ตำบลจัดการสุขภาพ อำเภอละ ๒ ตำบลๆละ ๒๘ คน สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนด การจัดการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖. ถึง ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ รูปแบบการอบรม ให้เป็นรายอำเภอ เพื่อสะดวก ผู้เข้ารับการอบรม แต่วิทยากรให้ใช้รูปแบบโซน พร้อมทั้งให้จัดในหมู่บ้าน ตำบลเป้าหมาย เพื่อเป็นการจัดอบรม โดยใช้หลัก CBL (รายละเอียดการรูปแบบการจัดการอบรม เอกสารหมายเลข๒. ). ขอให้พื้นที่แต่ละอำเภอได้ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดังกล่าว (รายละเอียดแผนการจัดการ อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ CBL: เอกสารหมานเลข ๓)
วาระที่ ๓ เรื่องการประเมินและการประกวด หมู่บ้านจัดการสุขภาพและตำบลจัดการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะได้ออกประเมินและประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และ ตำบลจัดการสุขภาพ บูรณาการ ในคราวเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จน ถึง วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขอให้พื้นที่ได้เตรียมการ การประเมินและการประกวด ดังกล่าว จากคณะกรรมการ ระดับจังหวัด ( ตามรายละเอียดแผนการออกการดำเนินงาน เอกสารหมายเลข ๔ )อบรม วิทยากร อสม.นักจัดการสุขภาพ ที่ขอนแก่น