วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

ประชุมเวที พลวัตรการเปลี่ยนผ่านต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะสู่แผนพัฒนาภาคอีสานเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนอีสาน


         เครือข่ายอีสาน ได้รวมตัวกัน เรียนรู้ สถานการณ์ การพัฒนาภาคอีสาน โดย มี สช. (สำนักงานคณะการสุขภาพแห่งชาติ) เป็นแกนกลาง ชวนคิด ชวนคุย เป็นการก่อรูปของ เครือข่าย สมัชชาสุขภาพภาคอีสาน เพื่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ ขับเคลื่อนพัฒนาภาคอีสานเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนอีสาน วันที่ 24-25 กันยายน 2557 ณ โรแงรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น