วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การประกวด อสม.ปี 2558

 

IMG_0052IMG_0056

IMG_0092IMG_0082

กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558

1. ความเป็นมา

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่นระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับตำบลจนถึงระดับชาติ ตลอดจนจัดพิธีมอบรางวัล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจแก่ อสม. ที่ได้ผนึกกำลังกันพัฒนางานสาธารณสุข ด้วยความเสียสละและเป็นการเผยแพร่ผลงานของ อสม.ดีเด่นในสาขาต่าง ๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำแนวทางการคัดเลือก อสม. ดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 จำนวน 10 สาขา ดังนี้

สาขาที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

สาขาที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ

สาขาที่ 3 สุขภาพจิตในชุมชน

สาขาที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

สาขาที่ 5 การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

สาขาที่ 6 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

สาขาที่ 7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

สาขาที่ 8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

สาขาที่ 9 การจัดการสุขภาพชุมชน

สาขาที่ 10 นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว

โดยกำหนดห่วงเวลาการดำเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2558

ในระดับต่างๆ ตามห่วงเวลาดังต่อไปนี้

1. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับตำบล/ อำเภอ ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2557

2. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับโซน ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤศจิกายน 2557

3. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2557

4. จังหวัดเตรียมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2557

5. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ ภาค ระหว่างวันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2557 (แผน สบส.10)

6. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558

2. เป้าหมายการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด

คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 10 สาขา โดยวิธีการนำเสนอผลการดำเนินงานฯ

3. เกณฑ์การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด

ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ๆ ละ 100 คะแนน รวม 200 คะแนน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์เบื้องต้น : เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของ อสม. 100 คะแนน

3.1.1 การครองตน ได้แก่ การเป็นผู้มีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพเป็นแบบอย่างที่ดี มีครอบครัว

อบอุ่น ครอบครัวมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็น อสม. มีมนุษย์สัมพันธ์และสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เสียสละเพื่อส่วนรวมและขยันหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (30 คะแนน)

3.1.2 การครองคน เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน โดย

ชักชวนเพื่อนบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาฯ มีความสามารถในการประสานงาน เพื่อนบ้านให้การยอมรับ และยึดหลักการประชาธิปไตย (20 คะแนน)

3.1.3 การครองงาน เป็นผู้มีความสามารถในการจัดทำแผนสุขภาพตำบล หมู่บ้านผ่านเกณฑ์หมู่บ้าน

จัดการสุขภาพ เป็นผู้ริเริ่มมาตรการทางสังคมที่จะขจัดหรือลดปัญหาทางด้านสุขภาพ สามารถนำศักยภาพชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ มีทักษะในการพัฒนาชุมชนแบบผสมผสาน โดยการสร้างและบริหารเครือข่าย การจัดหาทุน เพื่อสนับสนุนงานสุขภาพชุมชน และมีผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชน (50 คะแนน)

3.2 ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ความรู้ความสามารถ : การมีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา 100 คะแนน

3.2.1 ความรู้ที่จำเป็นของ อสม. เกี่ยวกับสาขาที่เข้ารับการคัดเลือก (20 คะแนน)

3.2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคและการบริหารจัดการของ อสม. เกี่ยวกับสาขาที่

เข้ารับการคัดเลือก (20 คะแนน)

3.2.3 การปฏิบัติตัวของ อสม.ในสาขาที่คัดเลือก (20 คะแนน)

3.2.4 กิจกรรมของ อสม. เกี่ยวกับสาขาที่เข้ารับการคัดเลือก (20 คะแนน)

3.2.5 ผลงาน ความสำเร็จ และสิ่งที่ภาคภูมิใจในสาขาที่เข้ารับการคัดเลือก โดยเป็นผลงานเชิง

ประจักษ์ เชื่อมโยงจากอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตตามจุดหมายปลายทาง ตลอดจนการได้รับรางวัลจาก

หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทุกระดับ (20 คะแนน)

3.3 เครื่องมือการคัดเลือก ใช้แบบประเมินตามเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2557

4. รูปแบบการนำเสนอผลงานดีเด่น

4.1 นำเสนอโดยการบรรยายประกอบ Powerpoint เวลานำเสนอและตอบข้อซักถาม คนละ 20 นาที (นำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที)

4.2 เอกสารรูปเล่มนำเสนอผลงาน จำนวน 5 เล่ม (ส่งกรรมการ 4 คน และ ส่งกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 1 เล่ม)

เวทีนำเสนอผลงานดีเด่น เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ มิได้มุ่งแข่งขันเพื่อการเอาชนะเหนือคนอื่น แต่มุ่งเสนอบทเรียนที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน อสม. และประชาชนทั่วไป ดังนั้น เวทีนี้จึงเป็นเวทีที่เปิดเผย ทุกคนสามารถเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานได้ตลอดเวลา

5.ผู้ประสานงานการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด

5.1 นายวิชิต พุ่มจันทร์ โทร 086-4686514 : กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน ฯ

5.2 นายสมบัติ ขัดโพธิ์ โทร 086-5855095 : กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน ฯ

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://ubo.phoubon.in.th / รับ – ส่ง ข้อมูล กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน / แนวทางคัดเลือก อสม. ดีเด่น ประจำ ปี 2558 / phcubon.blogspot.com

Download เอกสารประกอบการประกวด อสม.10 สาขา ปี 2558