วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมัชชาสุขภาพจังหวัดสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนางานเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคด้วยกลไกระบบสมัชชาสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ปี๒๕๕๘         ณ ห้องประชุมจิตตสปา โรงแรมบ้านสวนคุณตา  โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวาริบชำราบ

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Test

เตรียมการประกวด อสม.อำเภอสิรินธร

_S__5734446

      ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน นำทีมโดย ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ ออกติดตาม เตรียมการประกวด อสม.ระดับภาค ณ อำเภอสิรินธร และ แจ้งแนวทางการอบรม อสม.ประจำปี 2559 รายละเอียดคลิกที่นี่

    


รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีพ.ศ. 2557 ประเภท 1 จังหวัด : สมัชชาสุขภาพจั...

รู้จักและเข้าใจสมัชชาสุขภาพ

ลงเยี่ยม อสม.ดีเด่น อำเภอศรีเมืองใหม่

S__5439493

      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ลงเยี่ยม อสม.ดีเด่น อำเภอศรีเมืองใหม่

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2559
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายแพทย์ดนัย เจียรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบาย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิษณุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๐ อุบลราชธานี


วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

นพ.สุรพร ลอยหา ในนาม ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์จัดทำหนังสือสมัชชาสุขภาพวันที่ 17 พฤศจิกายน. 2558 เวลา 09.30 คุณจุง รัตนศิริ ตัวแทน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ขอเข้าพบและสัมภาษณ์ ท่าน นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในนาม ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสัมภาษณ์ กรณี สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี มีผลงานดีเด่น เป็นต้นแบบการขับเคลื่อน โดยเฉพาะประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อจัดทำหนังสือเรื่องเล่าสมัชชาสุขภาพและการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดประเด็นเกษตรอินทรีย์

ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการนโยบายสำคัญ. สสจ.อุบล ปี2559 สู่ อสม.    กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้จัดประชุม การพัฒนาหลักสูตร อสม.เชิงบูรณาการนโยบายสำคัญ ของ สสจ.อุบลราชธานี ประจำปี. 2559 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ อสม.ได้นำไปขับเคลื่อนการดำเนิน
งานในพื้นที่ โดยมี อาจารย์ลำพูน ฉวีรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม. ซึ่ง มีหัวหน้ากลุ่มงาน และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น จนได้แนวทางการดำเนินงานที่ค่อยข้างชัดเจน ซึ่งจะได้นำเรียนท่าน. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

ประชุมการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และการดำเนินงานแก้ไขความยากจน
   วันที่ 13 พฤศจิกายน. 2558 ได้รับมอบหมาย จาก นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นพ.สุรพร ลอยหา ให้เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2559 และการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด ณ โรงแรมรีเจนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย มี ท่าน คันฉัตร ตันเสถียร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมการประชุมฝ่าย สสม.อำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558


       กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้จัดการประชุม หัวหน้าฝ่าย สสม.ประจำอำเภอ ใน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 4 มีวาระการประชุม ประกอบด้วย 1) การอบรม อสม.  2) การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 3) การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และตำบลจัดการสุขภาพ 4) การดำเนินงานสมัชชาสุขภาพ 

เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาธารณสุขอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน. 2558

 


     วันที่ 4 พฤศจิกายน. 2558 เข้าร่วมประชุม การประชุมกลุ่มสาธารณสุขอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งหัวข้อการประชุม. 1) การคัดเลือก อสม.ใหม่ 2) การอบรม อสม. 3) การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 4) การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และตำบลจัดการสุขภาพ และ 5) การดำเนินงานสมัชชาสุขภาพวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บล็อคแลกเปลี่ยนข้อมูล (Download ข้อมูล)


คำแนะนำการ Down load ข้อมูล ในเว็บไชด์
๑) ใช้เม้าท์ไปคลิกที่ข้อความที่ได้ทำลิงค์ไว้ ซึ่งจะเป็นข้อความตัวอักษรสีแดง
๒) หากเคยเป็นสมาชิกอีเมล์กลางของกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ 
๓) หากยังไม่เคยเป็น เมื่อคลิกลิงค์ดาวน์โหลดข้อมูล จะปรากฏ หน้าจอ ให้กรอกอีเมล์และพาสเวิร์ด ให้ท่าน กรอกข้อมูล ดังนี้ 
User:phcubon3@gmail.com
Password : phcubon32558 
๔) จะสามารถเข้าดาวน์โหลดข้อมูลได้
๕) หากไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ติดต่อ กลุ่มงาน สสม.ฯ
ปี 2559
8.แบบฟอร์มรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ปี 2558
1.เอกสารประกอบการ คัดเลือก อสม.ปี 2558 คลิกที่นี่.           
3.ไสด์นำเสนอหมู่บ้านจัดการสุขภาพและตำบลจัดการสุขภาพ
4.แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
5.แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ
6.หมอยงยุทธ กับการพัฒนา ตำบลเขาพระบาท
7.อสม.ศิวโรจน์ กับการพัฒนา ตำบลหนองสาหร่าย
8.ผาปัง ชุมชนวิสาหกิจพลังงานชุมชน สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี
9.นโยบาย ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง โดน รมช.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว
10.คู่มือการสนับสนุนอำเภอ บรรลุตัวชีวัดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย นพ.อมร  นนทสูตร(ผู้กำหนด แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชน)

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คำแนะนำการดาวน์โหลดข้อมูลในเว็บไซต์


คำแนะนำการ Down load ข้อมูล ในเว็บไชด์
๑) ใช้เม้าท์ไปคลิกที่ข้อความที่ได้ทำลิงค์ไว้ ซึ่งจะเป็นข้อความตัวอักษรสีแดง
๒) หากเคยเป็นสมาชิกอีเมล์กลางของกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ 
๓) หากยังไม่เคยเป็น เมื่อคลิกลิงค์ดาวน์โหลดข้อมูล จะปรากฏ หน้าจอ ให้กรอกอีเมล์และพาสเวิร์ด ให้ท่าน กรอกข้อมูล ดังนี้ 
User:phcubon3@gmail.com
Password : phcubon32558 
๔) จะสามารถเข้าดาวน์โหลดข้อมูลได้
๕) หากไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ติดต่อ กลุ่มงาน สสม.ฯ

รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ประเภท ๑ จังหวัด


      วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในนาม ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ประเภทรางวัล ๑ จังหวัด ในการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดรางวัลและผลการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี

โครงการชุมชนสร้างสุข ชุมชนปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง       
    วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับ บริษัท TQM. ขอความร่วมมือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญ ประธาน อสม.ระดับอำเภอ และ ประธาน อสม. ระดับตำบล ในทุกอำเภอ เกือบ ๓๐๐ คน พร้อม หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขมูลฐานระดับอำเภอ เข้าร่วมโครงการชุมชนสร้างสุข ชุมชนปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อำเภอวาริน จัดกลุ่มเครือข่าย ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ             วันที่ 21 ตุลาคม 2558 สมัชชาสุขภาพอำเภอวารินชำราบ จัดเวทีขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ โดยเชิญกลุ่มเครือข่ายต่างๆมาร่วมงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ประมาณ 200 คน ณห้องประชุมโรงพยาบาลวารินชำราบ. โดย มี ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน บรรยายพิเศษ รากฐานสมัชชาสุขภาพ สู่สมัชชาสุขภาพอำเภอ 
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อสม.จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558สมัชชาสุขภาพจังหวัดสู่สมัชชาสุขภาพอำเภอ          นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายพิเศษ "สมัชชาสุขภาพจังหวัดสู่สมัชชาสุขภาพอำเภอ" ในการอบรมแกนนำเครือข่ายระบบสุขภาพชุมชน ตามโครงการพัฒนางานสร้างเสริมการป้องกันโรค ด้วยกลไกระบบสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ ๖ ตุลาคม. ๒๕๕๘ ณโรงแรมบ้านสวน คุณตา. กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ. จังหวัดอุบลราชธานี 


วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สมัชชาสุขภาพอำเภอวารินชำราบ จัดเวทีพัฒนากลไกครั้งแรก


    
       อำเภอวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่1 เพื่อพัฒนากลไก และจัดกลุ่มเครือข่าย  การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมัชชาอำเภอ บูรณาการระบบสุขภาพอำเภอ(DHS ) อำเภอกุดข้าวปุ้น

   


        วันที่14 ตุลาคม 2558 ทีมงานสัมชชาสุขภาพจังหวัด ประกอบด้วย ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ และ คุณจงกลนี ศิริรัตน์(พี่ตุ้กตา) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเวทีกลไก และกลุ่มเครือข่าย สมัชชาสุขภาพอำเภอกุดข้าวปุ้น โดยบูรณาการกับ ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ณห้องประชุมโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 

     
          การจัดเวที สมัชชาอำเภอกุดข้าวปุ้น มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย พระภิกษุ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกเทศบาล/อบต. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม และ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 60 คน

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ(ขั้นตอนการดำเนินงาน)

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพ

การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ (ตามแผนภูมิ)
๑) การสร้างกลไกการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๒) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
๓) การออกแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

๔) การสรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕) การสื่อสารทางสังคมตลอดกระบวนการ
๖) การบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
ทั้งนี้ การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพควรมีการทำงานรูปแบบพหุภาคีด้วย


ประชุม บทบาทสมัชชาสุขภาพจังหวัดในการอภิบาลระบบสุขภาพ

                   ประชุม บทบาทสมัชชาสุขภาพจังหวัดในการอภิบาลระบบสุขภาพ. ทบทวน   ผลการศึกษา กรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี.   วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิรุณ คณะเกษตร ม.ราชภัฏอุบลราชธานี