วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2559
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายแพทย์ดนัย เจียรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบาย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิษณุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๐ อุบลราชธานี


วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

นพ.สุรพร ลอยหา ในนาม ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์จัดทำหนังสือสมัชชาสุขภาพวันที่ 17 พฤศจิกายน. 2558 เวลา 09.30 คุณจุง รัตนศิริ ตัวแทน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ขอเข้าพบและสัมภาษณ์ ท่าน นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในนาม ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสัมภาษณ์ กรณี สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี มีผลงานดีเด่น เป็นต้นแบบการขับเคลื่อน โดยเฉพาะประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อจัดทำหนังสือเรื่องเล่าสมัชชาสุขภาพและการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดประเด็นเกษตรอินทรีย์

ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการนโยบายสำคัญ. สสจ.อุบล ปี2559 สู่ อสม.    กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้จัดประชุม การพัฒนาหลักสูตร อสม.เชิงบูรณาการนโยบายสำคัญ ของ สสจ.อุบลราชธานี ประจำปี. 2559 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ อสม.ได้นำไปขับเคลื่อนการดำเนิน
งานในพื้นที่ โดยมี อาจารย์ลำพูน ฉวีรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม. ซึ่ง มีหัวหน้ากลุ่มงาน และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น จนได้แนวทางการดำเนินงานที่ค่อยข้างชัดเจน ซึ่งจะได้นำเรียนท่าน. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

ประชุมการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และการดำเนินงานแก้ไขความยากจน
   วันที่ 13 พฤศจิกายน. 2558 ได้รับมอบหมาย จาก นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นพ.สุรพร ลอยหา ให้เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2559 และการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด ณ โรงแรมรีเจนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย มี ท่าน คันฉัตร ตันเสถียร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมการประชุมฝ่าย สสม.อำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558


       กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้จัดการประชุม หัวหน้าฝ่าย สสม.ประจำอำเภอ ใน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 4 มีวาระการประชุม ประกอบด้วย 1) การอบรม อสม.  2) การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 3) การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และตำบลจัดการสุขภาพ 4) การดำเนินงานสมัชชาสุขภาพ 

เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาธารณสุขอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน. 2558

 


     วันที่ 4 พฤศจิกายน. 2558 เข้าร่วมประชุม การประชุมกลุ่มสาธารณสุขอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งหัวข้อการประชุม. 1) การคัดเลือก อสม.ใหม่ 2) การอบรม อสม. 3) การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 4) การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และตำบลจัดการสุขภาพ และ 5) การดำเนินงานสมัชชาสุขภาพวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บล็อคแลกเปลี่ยนข้อมูล (Download ข้อมูล)


คำแนะนำการ Down load ข้อมูล ในเว็บไชด์
๑) ใช้เม้าท์ไปคลิกที่ข้อความที่ได้ทำลิงค์ไว้ ซึ่งจะเป็นข้อความตัวอักษรสีแดง
๒) หากเคยเป็นสมาชิกอีเมล์กลางของกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ 
๓) หากยังไม่เคยเป็น เมื่อคลิกลิงค์ดาวน์โหลดข้อมูล จะปรากฏ หน้าจอ ให้กรอกอีเมล์และพาสเวิร์ด ให้ท่าน กรอกข้อมูล ดังนี้ 
User:phcubon3@gmail.com
Password : phcubon32558 
๔) จะสามารถเข้าดาวน์โหลดข้อมูลได้
๕) หากไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ติดต่อ กลุ่มงาน สสม.ฯ
ปี 2559
8.แบบฟอร์มรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ปี 2558
1.เอกสารประกอบการ คัดเลือก อสม.ปี 2558 คลิกที่นี่.           
3.ไสด์นำเสนอหมู่บ้านจัดการสุขภาพและตำบลจัดการสุขภาพ
4.แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
5.แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ
6.หมอยงยุทธ กับการพัฒนา ตำบลเขาพระบาท
7.อสม.ศิวโรจน์ กับการพัฒนา ตำบลหนองสาหร่าย
8.ผาปัง ชุมชนวิสาหกิจพลังงานชุมชน สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี
9.นโยบาย ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง โดน รมช.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว
10.คู่มือการสนับสนุนอำเภอ บรรลุตัวชีวัดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย นพ.อมร  นนทสูตร(ผู้กำหนด แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชน)