วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คำแนะนำการดาวน์โหลดข้อมูลในเว็บไซต์


คำแนะนำการ Down load ข้อมูล ในเว็บไชด์
๑) ใช้เม้าท์ไปคลิกที่ข้อความที่ได้ทำลิงค์ไว้ ซึ่งจะเป็นข้อความตัวอักษรสีแดง
๒) หากเคยเป็นสมาชิกอีเมล์กลางของกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ 
๓) หากยังไม่เคยเป็น เมื่อคลิกลิงค์ดาวน์โหลดข้อมูล จะปรากฏ หน้าจอ ให้กรอกอีเมล์และพาสเวิร์ด ให้ท่าน กรอกข้อมูล ดังนี้ 
User:phcubon3@gmail.com
Password : phcubon32558 
๔) จะสามารถเข้าดาวน์โหลดข้อมูลได้
๕) หากไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ติดต่อ กลุ่มงาน สสม.ฯ

รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ประเภท ๑ จังหวัด


      วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในนาม ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ประเภทรางวัล ๑ จังหวัด ในการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดรางวัลและผลการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี

โครงการชุมชนสร้างสุข ชุมชนปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง       
    วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับ บริษัท TQM. ขอความร่วมมือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญ ประธาน อสม.ระดับอำเภอ และ ประธาน อสม. ระดับตำบล ในทุกอำเภอ เกือบ ๓๐๐ คน พร้อม หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขมูลฐานระดับอำเภอ เข้าร่วมโครงการชุมชนสร้างสุข ชุมชนปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อำเภอวาริน จัดกลุ่มเครือข่าย ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ             วันที่ 21 ตุลาคม 2558 สมัชชาสุขภาพอำเภอวารินชำราบ จัดเวทีขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ โดยเชิญกลุ่มเครือข่ายต่างๆมาร่วมงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ประมาณ 200 คน ณห้องประชุมโรงพยาบาลวารินชำราบ. โดย มี ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน บรรยายพิเศษ รากฐานสมัชชาสุขภาพ สู่สมัชชาสุขภาพอำเภอ 
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อสม.จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558สมัชชาสุขภาพจังหวัดสู่สมัชชาสุขภาพอำเภอ          นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายพิเศษ "สมัชชาสุขภาพจังหวัดสู่สมัชชาสุขภาพอำเภอ" ในการอบรมแกนนำเครือข่ายระบบสุขภาพชุมชน ตามโครงการพัฒนางานสร้างเสริมการป้องกันโรค ด้วยกลไกระบบสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ ๖ ตุลาคม. ๒๕๕๘ ณโรงแรมบ้านสวน คุณตา. กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ. จังหวัดอุบลราชธานี 


วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สมัชชาสุขภาพอำเภอวารินชำราบ จัดเวทีพัฒนากลไกครั้งแรก


    
       อำเภอวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่1 เพื่อพัฒนากลไก และจัดกลุ่มเครือข่าย  การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมัชชาอำเภอ บูรณาการระบบสุขภาพอำเภอ(DHS ) อำเภอกุดข้าวปุ้น

   


        วันที่14 ตุลาคม 2558 ทีมงานสัมชชาสุขภาพจังหวัด ประกอบด้วย ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ และ คุณจงกลนี ศิริรัตน์(พี่ตุ้กตา) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเวทีกลไก และกลุ่มเครือข่าย สมัชชาสุขภาพอำเภอกุดข้าวปุ้น โดยบูรณาการกับ ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ณห้องประชุมโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 

     
          การจัดเวที สมัชชาอำเภอกุดข้าวปุ้น มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย พระภิกษุ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกเทศบาล/อบต. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม และ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 60 คน

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ(ขั้นตอนการดำเนินงาน)

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพ

การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ (ตามแผนภูมิ)
๑) การสร้างกลไกการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๒) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
๓) การออกแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

๔) การสรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕) การสื่อสารทางสังคมตลอดกระบวนการ
๖) การบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
ทั้งนี้ การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพควรมีการทำงานรูปแบบพหุภาคีด้วย


ประชุม บทบาทสมัชชาสุขภาพจังหวัดในการอภิบาลระบบสุขภาพ

                   ประชุม บทบาทสมัชชาสุขภาพจังหวัดในการอภิบาลระบบสุขภาพ. ทบทวน   ผลการศึกษา กรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี.   วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิรุณ คณะเกษตร ม.ราชภัฏอุบลราชธานี