วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ นำโดย ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ และ นายศรีไพร ปัญญาวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นแนวทาง เพื่อให้การขับเคลื่อนทั้งยุทธศาสตร์ตำบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พร้อมบูรณาการกับโครงการสมัชชาสุขภาพหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้อน้อย ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวินัย แก้วพรหม สาธารณสุขอำเภอสำโรง เป็นประธาน
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 26 กันยายน 2559 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประกวดคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ทั้ง 10 สาขา ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบวาตภัย อ.เดชอุดม


วันที่ 4 เมษายน 2559 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นพ.สุรพร ลอยหา และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยม รพร.เดชอุดม และอสม.ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี