วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 26 กันยายน 2559 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประกวดคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ทั้ง 10 สาขา ประจำปี 2560