วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบวาตภัย อ.เดชอุดม


วันที่ 4 เมษายน 2559 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นพ.สุรพร ลอยหา และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยม รพร.เดชอุดม และอสม.ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี